Vertainen vierellä 2017-2019

Kaksi henkilöä ja koira esteettömällä luontopolulla.

VERTAINEN VIERELLÄ – RAAJA-AMPUTOITUJEN VALTAKUNNALLINEN VERTAISTUKI -HANKE

Vertainen vierellä – raaja-amputoitujen valtakunnallinen vertaistuki -hanke päättyi helmikuussa 2020. On aika tarkastella, mitä kaikkea hankkeen kolmen toimintavuoden aikana saatiin aikaan, ja mitkä olivat hankkeen keskeiset haasteet ja onnistumiset. Tämä teksti on lyhennetty versio Täyttä Elämää 2/2020 -numerossa julkaissusta artikkelista.

HANKE KÄYNNISTYY

Uusi hanke Vertainen vierellä käynnistyi STM:n tuella maaliskuussa 2017, Helsingin ja Ou-lun invalidiyhdistysten yhteistyönä. Hankkeessa työskenteli kaksi aluekoordinaattoria, toinen Helsingissä ja toinen Oulussa.

Hankkeen tarkoituksena oli kehittää ja koordinoida raaja-amputoitujen vertaistukea valtakunnallisesti, parantaa vertaistuen saavutettavuutta ja juurruttaa vertaistukea kiinteäksi osaksi amputoidun henkilön hoito- ja kuntoutusketjua. Hankkeen toimintamuodoiksi määriteltiin yksilöllinen vertaistuki, vertaistukiryhmät, vertaistukijoiden kouluttaminen ja pysyvien ja tehokkaiden tiedotuskanavien luominen.

VERTAISTUKIHENKILÖITÄ, RYHMÄTOIMINTAA, KOULUTUSTA JA TAPAHTUMIA

Vertaistukihenkilörekisterin ylläpito ja vertaistukijoiden välittäminen olivat keskeisintä hankkeen toimintaa. Rekisterissä oli mukana sekä Invalidiliiton ennen hanketta kouluttamia että hankkeen koulutuksiin osallistuneita vertaistukijoita. Kolmen toimintavuoden aikana mukana ehti olla yhteensä 39 vertaistukijaa, joista 18 tuli mukaan hankkeen järjestämien koulutusten kautta. Hankkeessa järjestettiin yhteensä 9 koulutusta vertaistukijoille sekä omana toimintana että yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Koordinaattorit välittivät vertaistukea pyyntöjen perusteella. Vertaistukijoille ohjautui pyyntöjä myös muuta kautta, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, suoraan sairaaloista, tuttavien kautta tai toisista yhdistyksistä. Yhteensä vertaistukijat raportoivat hankkeen aikana 635 kohtaamista/yhteydenpitoa 74 tukisuhteessa.

Kaikkiaan hankkeen puitteissa toimi vertaistukiryhmiä Helsingissä, Espoossa ja Porissa, ja Hyvinkäällä yhteistyössä Hyvinkään Invalidit ry:n kanssa. Vuonna 2019 kokeiltiin lisäksi kolme kertaa vertaistukiryhmää verkossa MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Tukinet -alustalla. 

Amputoiduille suunnatut tapahtumat olivat keskeisessä roolissa hankkeessa. Tavoitteena tapahtumien järjestämisessä oli tarjota amputoiduille tietoa amputaation kanssa elämisestä ja toiminnan mahdollisuuksista. Etenkin Helsingissä tapahtumia järjestettiin vertaistukiryhmän kokoontumisten yhteydessä: luontoretkiä, vierailuja HIY:n lomakylään, keilaus- ja sisä-kurlingkokeiluja sekä asiantuntijavierailuja. 

HAASTEITA JA ONNISTUMISIA

Kuten kaikissa hankkeissa, koettiin myös Vertainen vierellä -hankkeessa matkan varrella sekä haasteita että onnistumisia. Hankkeelle asetettiin hakuvaiheessa hyvin kunnianhimoinen päätavoite: tuoda vertaistuki kaikkien amputoitujen saataville. Kolmessa vuodessa ja kahden työntekijän voimin tätä tavoitetta ei ollut mahdollista saavuttaa, vaikka paljon vertaistuen saa-vutettavuuden parantamiseksi tehtiinkin.

Amputoitujen hoitopolkujen vaihtelevuus eri sairaanhoitopiireissä tuotti haasteita amputoitujen tavoittamisessa. Erikoissairaanhoidossa vietetty aika voi amputoiduilla olla hyvin lyhyt, ja jatkohoitopaikkoja on lukuisia. Amputoidun potilaan tavoittaminen sairaalassa edellyttäisi myös vahvoja paikallisia rakenteita: toimivimmat yhteydet syntyivätkin Laakson sairaalaan Helsingissä, jossa vertaistuki huomioitiin amputoitujen kuntoutuskäytäntöjen kehittämistyössä vuonna 2018. Kehittämistyön myötä aloitettiin muun muassa vertaistukijan osastovierailut, jotka jatkuvat edelleen.

Keskeisiä onnistumisia oli se, että hankkeen aikana onnistuttiin kasvattamaan vertaistukijoiden määrää, ja saamaan mukaan uusia vertaistukijoita eri paikkakunnilta. Vertaistuesta tiedottaminen on ollut erittäin keskeinen osa hanketta ja yksi keskeisistä onnistumisista. Hankkeen esitemateriaaleja on jaeltu muun muassa sairaaloihin, proteesipajoille ja yhteistyökumppaneille. Amputoidut.fi -sivusto on toiminut tärkeänä tiedotuskanavana eri yhdistysten ja muiden tahojen toiminnassa amputoiduille.

Vertainen vierellä -hanke päättyy, amputoitujen vertaistukitoiminta jatkuu!

Kolmivuotinen Vertainen vierellä -hanke päättyi helmikuussa 2020. Alla on tietoa siitä, miten vertaistukitoiminta jatkuu tulevaisuudessa.

Vertaistukihenkilöiden välitystä jatkaa Suomen Amputoidut ry, joka ylläpitää 1.3.2020 alkaen valtakunnallista amputoitujen vertaistukihenkilöiden rekisteriä. Oulun Invalidien Yhdistys ry ylläpitää lisäksi rekisteriä amputoiduista vertaistukihenkilöistä Pohjois-Pohjanmaalla ja välittää vertaistukijoita alueellaan. Lisätietoa täällä: http://amputoidut.fi/vertaistuki/vertaistukihenkilot/

Amputoidut.fi -sivusto jatkaa toimintaansa uudessa muodossa. Sivuston ylläpito siirtyy Vertainen vierellä -hankkeelta Suomen Amputoidut ry:lle, joka uudistaa sivuja kevään 2020 aikana. Sivustolla on tarkoitus jatkossakin tiedottaa amputoitujen vertaistuesta. Katso lisää: www.amputoidut.fi

Amputoidut -ryhmä Facebookissa jatkaa toimintaansa. Ryhmä tarjoaa jatkossakin vertaistukea ja tietoa amputoiduille suunnatusta toiminnasta.

Vertaistukiryhmät jatkavat toimintaansa. Hankkeen puitteissa toimivat ryhmät jatkavat invalidiyhdistysten toimintana. Lisäksi ympäri Suomen kokoontuu ryhmiä niin amputoitujen yhdistysten kuin paikallisten invalidiyhdistysten järjestäminä. Lisätietoa ryhmistä täällä (sivua päivitetään kevään 2020 aikana): http://amputoidut.fi/vertaistuki/vertaistukiryhmat/

Uutiskirje ja tietopaketti. Vertainen vierellä -hankkeen toimittamat Amputoitujen vertaistuen uutiskirje ja Amputoidun tietopaketti on lopetettu. www.amputoidut.fi sivulle päivittyy jatkossa tietoa mahdollisista amputoitujen yhdistysten toteuttamista uutiskirjeistä ja tietopaketeista.