Vuokralaisten oikeudet ja velvollisuudet

16.9.2019

Monet HIY:n jäsenistä asuvat omistusasunnoissa ja ihan tavallisissa asunnoissa vuokralla, osa esteettömissä vuokra-asunnoissa ja palvelutaloissa. Tässä Täyttä Elämää -lehden numerossa 3/2019 julkaistussa artikkelissa käsitellään yleisesti vuokra-asumiseen liittyviä asioita.

Vuokrasopimus

Vuokrasopimus on aina hyvä tehdä kirjallisesti - silloinkin, kun sopimusosapuolina on tuttuja, usein jopa sukulaisia. Vuokrasopimukseen voidaan kirjata erilaisia ehtoja vuokranmaksun, vuokrankorotuksen, sopimuksen irtisanomisen tai muun asian suhteen, mutta sopimusosapuolten on hyvä tiedostaa huoneenvuokralain pakottavat säädökset, eli asiat, joista ei voida sopia edes vuokrasopimuksessa toisin. Vuokrasopimuksessa määritellään keitä asunnossa asuu, ja vuokralaisen tuleekin ilmoittaa vakituisten asujien muutoksista taloyhtiölle tehtävällä muuttoilmoituksella (sisään-/ulosmuutto). Usein vesimaksu määräytyy asunnossa asuvien henkilöiden lukumäärän perusteella ja siksikin on tärkeää tehdä asianmukaiset muuttoilmoitukset.

Vakuutukset

Yleensä vuokrasopimuksessa on ehtona mainittu voimassaolevan kotivakuutuksen ottaminen koko vuokra-ajaksi. Kotivakuutuksella vuokralainen vakuuttaa huoneistossa olevan omaisuutensa ja hallussaan olevan toisen henkilön omaisuuden muun muassa vesi- ja palovahinkojen varalta. 

Vuokralaisen oikeudet

Vuokralaisella on vuokrasopimukseen perustuva oikeus asumisen helppouteen ja turvallisuuteen. Vuok-ranantaja vastaa asunnosta osakkaalle kuuluvilta osin. Jos esimerkiksi asunnon jääkaappi hajoaa, vuokralai-nen voi ilmoittaa siitä vuokranantajalle, jolloin asuntoon toimitetaan uusi kodinkone rikkinäisen tilalle. 

Vuokralaisen tulee voida luottaa siihen, että vuokranantajan noudattaa omalta osaltaan vuokrasopimuksessa sovittuja ehtoja.

Vuokralaisen velvollisuudet

Tärkein velvollisuus on maksaa vuokra ajallaan. Jos yllättävän syyn vuoksi ei joskus pysty maksamaan vuokraa ajallaan, tulee ottaa välittömästi yhteyttä vuokranantajaan ja sopia uudesta maksupäivästä. Vuokralaisella on myös ilmoitusvelvollisuus, jonka mukaan hänen tulee ilmoittaa huoltoyhtiöön/isännöitsijäl-le jos havaitsee asunnossa vikoja/puutteita (esimerkiksi vuotava hana). Vakavista asioista, kuten vesivahinko tai sellaisen epäily, tulee ilmoittaa viipymättä. Vuokralaisen tulee pitää hyvää huolta asunnosta. Hän on myös vastuussa itse asentamistaan kodinkoneista ja sähkölaitteista. Luonnollisesti vuokralaisen tulee noudattaa taloyhtiön järjestyssääntöjä ja ottaa taloyhtiön muut asukkaat huomioon.

Tupakointi asunnossa

On melko yleistä, että vuokrasopimuksessa kielletään tupakointi. Mikäli asunnossa kuitenkin tupakoidaan, asukas joutuu kustantamaan savusta aiheutuneen haju- ja värihaittojen korjaamisen. Asunnossa tupakointi voi siis tulla vuokralaiselle todella kalliiksi.

Kotieläimet 

Joskus vuokrasopimuksessa kielletään kokonaan lemmikit. Jos lemmikit sallitaan, omistajien tulee huolehtia, etteivät lemmikit aiheuta tuhoa asunnolle / taloyhtiölle eivätkä häiritse muita asukkaita esimerkiksi jatkuval-la haukkumisella. Kotieläimet tulee pitää kytkettynä asunnon ulkopuolella (myös rappukäytävässä) eikä niitä saa päästää lasten leikkipaikoille. Lemmikin omistaja on korvausvelvollinen lemmikin mahdollisesti aiheut-tamista vahingoista asunnolle.

Remontit ja pakolliset korjaukset

Jos vuokralainen haluaa tehdä/teettää remonttia asunnossa, tulee asiasta neuvotella etukäteen vuokranantajan kanssa. Yleensä vuokranantaja ei teetä asuntokohtaisia remontteja vuokrasopimuksen voimassaollessa, mutta taloyhtiön remontit tulevat hoidettaviksi vuokrasuhteesta huolimatta. Vuokranantaja ei ole velvollinen järjestämään sijaisasuntoa remontin ajaksi. Lain mukaan vuokranantajalla on oikeus päästä vuokrahuoneistoon vuokralaisen kanssa sovittuna ajankohtana. Huoneistossa käynneistä tulee aina sopia vuokralaisen kanssa. Sopimusesityksenä voidaan pitää ilmoitusta tulevasta käynnistä, jossa on pyydetty ottamaan yhteyttä esitetyn ajan ollessa sopimaton. Vuokralaisen tulee mahdollistaa asunnon huoltoon/kuntoon liittyvä käynti.

Vuokrasopimuksen irtisanominen ja asunnon kunnon tarkistus

Vuokrasopimus on hyvä irtisanoa kirjallisesti. Lain mukaan irtisanomisaika alkaa sen kuukauden viimeisenä päivänä, jonka aikana irtisanomisilmoitus on vastaanotettu, ellei toisin ole sovittu. Vuokralainen ei vastaa huoneiston tavanomaisesta kulumisesta, ellei vuokrasopimuksessa ole muuta sovittu.

Arvioitaessa onko kysymys tavanomaisesta kulumisesta vai ei, lähtökohtana voidaan pitää sitä, onko jälki tai virhe syntynyt äkillisesti vai hitaasti pitkän ajan kuluessa. Äkilliset vauriot kuuluvat lähtökohtaisesti vuokra-laisen vahingonkorvausvelvollisuuden piiriin, kun taas hitaasti ajan myötä syntyneet vahingot ovat yleensä tavanomaista kulumista. Tästä poikkeuksena kuitenkin edellä mainittu tupakoinnista aiheutunut savu- ja hajuhaitta.