Helsingin Vammaisneuvoston tiedote

27.3.2023

 TIEDOTE 1/2023

 Vammaisneuvostossa on ollut kevään aikana tärkeitä ja mielenkiintoisia asioita. Helsingissä valmistellaan parhaillaan vammaispalvelujen palvelustrategiaa. Tähän liittyen vammaisneuvosto osallistui työpajaan ja kyselyyn helsinkiläisten vammaisten palveluista. Apulaispormestari Anni Sinnemäki vieraili vammaisneuvostossa ottamassa vastaan viestiä kaupunkiympäristön esteettömyydestä.

Vammaispalvelujen kannalta merkittävin päätös tapahtui tänä keväänä eduskunnassa. Monien mutkien jälkeen eduskunta hyväksyi uuden vammaispalvelulain. Helsingin kaupunki on jo aloittanut vaativan valmistelutyön uuden lain toimeenpanosta. Vammaisneuvosto seuraa tiiviisti lokakuussa voimaan tulevan lain toimeenpanon valmistelua.

Myös työn alla olevan kaupungin vammaispalvelustrategian valmistelu liittyy osin uuden lain toimeenpanoon. Vammaisneuvosto perehtyi valmisteluun tammikuun kokouksessa. Vammaispalvelustrategia on Sotepe-toimialan palvelustrategian sisällä. Uutta strategiaa rakennetaan asiakasnäkökulmaa painottaen.

Osa vammaisneuvoston jäsenistä osallistui vammaispalvelujen tuotantotyöpajaan, jossa ruodittiin asiakasnäkökulmasta vammaispalvelujen toimivuutta ja etsittiin ratkaisuja sekä kannustettiin yhteistyöhön järjestöjen kanssa.

Sotepe-lautakunta käsittelee vammaispalvelujen tuotantotapa-analyysiä kokouksessaan 30.6. Strategian valmistelutyö jatkuu tämän jälkeen. Vammaisneuvosto seuraa aktiiviesti ja kommentoi vammaispalvelujen strategiaa työn edetessä. Lue lisää (Linkki).

 

Vammaisneuvoston tiedottaminen ja yhteistilaisuus järjestöjen kanssa

Vammaisneuvosto on hyväksynyt viestintäsuunnitelman. Tavoitteena on nostaa esiin vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä kannalta tärkeitä asioita esityksillä, lausunnoilla ja kannanotoilla. Pidämme tärkeänä edistää Helsingin kaupungin sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden kanssa työskentelevien järjestöjen välistä yhteistyötä.

Vammaisneuvoston toimintasäännössä ohjataan viestintää ja annetaan vammaisneuvoston jäsenille viestijän roolia: ”Vammais- ja pitkäaikaissairausyhdistysten nimeämät edustajat tuovat esiin ajankohtaisia asioita ja välittävät tietoa yhdistystensä ja vammaisneuvoston välillä. Vammaryhmää edustavat yhdistykset ja heidän edustajansa vastaavat viestinnästä yhdistystensä sisällä ja välillä.” Lue lisää viestintäsuunnitelmasta.

Seuraava merkittävä yhdistysten ja vammaisneuvoston yhteistyönpaikka avautuu kesäkuussa, jolloin järjestetään yhteinen tilaisuus ma 5.6.2023, klo 13–16 Kaupungintalon tapahtumatorilla.

Tavoitteena on edistää Helsingin kaupungin, vammaisneuvoston sekä järjestöjen vuoropuhelua YK:n vammaissopimuksen hengessä. Käsittelemme mm. uuteen vammaispalvelulakiin liittyviä kysymyksiä. Lisää ohjelmasta kerromme huhtikuussa. On tärkeää, että vammaispalvelulain toimeenpanon suunnitteluvaiheessa päästään vaikuttamaan. Varaa jo nyt kalenterista aika!

 

Taistelu erityisuimakortin puolesta jatkuu

Vammaisneuvosto seuraa erityisuimakortin kriteerien valmistelua ja antaa lausunnon asiasta sen tullessa ajankohtaiseksi. Erityisuimakortin kriteerit menivät uudelleen valmisteltavaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa tammikuussa.

Helsingin vammaisneuvosto linjasi kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan jäsenille lähettämässään kannanotossa, ettei erityisuimakortin myöntämiskriteereiden rajaamista voi hyväksyä. Tuettu erityisuimakortti on tärkeä pitkäaikaissairaille ja vammaisille kaupunkilaisille. Monilla ei ole mahdollisuutta omaehtoiseen liikuntaan taloudellisista syistä. Kaupungin liikuntatoimi kutsuu pitkäaikaissairaus- ja vammaisyhdistysten edustajia kuulemiseen to 13.4. Myös vammaisneuvoston jäseniä osallistuu kuulemistilaisuuteen. Lue koko kannanotto.

Vammaisneuvosto on antanut lausuntoja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden näkökulmasta myös Kampin Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen asemakaavan muuttamisesta, vaatinut apuvälineiden palautuksen sujuvoittamista, vammaisten lasten työssäkäyvien omaishoitajien viikkolevon järjestämisestä sekä ääniohjauksen lisäämisestä liikennevaloihin esteettömyyden parantamiseksi. Löydät kaikki lausunnot ja kannanotot.

 

Apulaispormestari Anni Sinnemäki vieraana

Vammaisneuvosto keskusteli Anni Sinnemäen kanssa kaupungin esteettömyyteen vaikuttavista asioista. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kesällä Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset 2022–2025, jotka ohjaavat koko kaupungissa tehtävää työtä osana normaalia toimintaa.

Vammaisneuvoston pyynnöstä käsiteltiin muun muassa talvikunnossapidon parantamista. Kaupunkiympäristön toimiala hakeekin kestävää ratkaisua lumen hallintaan. Kesällä ongelmia aiheuttavat sähköpotkulaudat. Kaupunki haluaisi sähköpotkulautojen aiheuttamaan turvattomuuteen ja liikkumisen esteisiin ratkaisuksi muutoksia lainsäädäntöön. Sähköpotkulautojen laadun kilpailutuksella voisi rajoittaa lautojen määrää.

Ajankohtaisista asioista puhutti keskustan ja Esplanadin kävelyn edistämiskokeilu. Kävelylle tulee tilaa autojen pysäköintiruutuja poistettaessa. Vammaisneuvosto muistutti esteettömyyden varmistamisesta.  Vammaisneuvosto jatkaa keskustelua ja ottaa asiaan kantaa huhtikuussa.

Keskustelussa kysyttiin mm. karttapohjaisten kyselyjen saavutettavuudesta, koska kaupunkiympäristön osallistumiseen tarvitaan karttakyselyjen rinnalle saavutettava vaihtoehtoinen keino. Toiveita esitettiin myös raitiovaunujen ylityspaikkojen sijoittamisesta ja turvallisuudesta sekä ääniohjattujen liikennevalojen tarpeesta. Lue lisää kokousmuistiosta.

 

Hyte-suunnitteluun ja osallistuvaan budjetointiin vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten näkökulmaa

Vammaisneuvosto keskusteli Helsingin kaupungin Hyvinvointisuunnitelmasta (hyte) helmikuun kokouksessa. Uudistuneen lainsäädännön mukaan Helsingin kaupungin on neuvoteltava vähintään kerran vuodessa yhdessä HUS-yhtymän sekä kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta. Tämän toteuttamiseksi ollaan rakentamassa toimintamallia.

Vammaisneuvosto esitti toiveen, että osana rakennettavaa mallia otettaisiin huomioon kaupungin lakisääteiset neuvostot. Vammaisneuvoston tavoitteena on, että vammaiset ja pitkäaikaissairaat kaupunkilaiset otetaan aikaisempaa paremmin huomioon HYTE-suunnittelussa. Lue lisää kokousmuistiosta.

Vammaisneuvosto keskusteli tammikuussa Osallistuvan budjetoinnin (Osbu) OmaStadin kehittämisestä. Kolmannen kerran toteutettavaa prosessia tehostetaan ja toteutusta lyhennetään vuodesta neljään kuukauteen. Toteutuksessa halutaan varmistaa osallistumisen yhdenvertaisuus, mihin liittyen myös vammaisneuvosto keskusteli asiasta. Vammaisneuvosto ilmaisi huolensa osallistuvan budjetoinnin prosessien, ehdotusten että osallistumisen esteettömyyden ja saavutettavuuden varmistamisesta. Kaikilla ei ole ollut mahdollisuutta osallistua mm. digiesteellisyyden vuoksi.